لوله و اتصالات کایر پایپ

لوله و اتصالات کایرپایپ با ماشین آلات مدرن و همچنین بهره گیری از لابراتور مجهز و پرسنل مجرب و حاذق، محصولاتی مرغوب با مکانیزم هایی در سطح استانداردهای بین المللی تولید و در بازارهای داخلی و خارجی به منصه ظهور برساند.

همچنین این شرکت با همراهی کارشناسان آلمانی و ایرانی و دریافت گواهینامه های متعدد، موفق به اختراع و تو لید نسل جدید اتصالات جوشی PE-RT مختص لوله های پنج لایه PE-RT-AL-PE-RT  با نام تجاری کایرپایپ گردیده است.

اتصالات جوشی توانسته است معایب سایر اتصالات پنج لایه را از بین ببرد و بدین گونه تبلوری دیگر از نبوغ و خلاقیت ایرانی درز بازارهای داخلی و خارجی به منصه ظهور رسید.

مصارف لوله و اتصالات پنج لایه کایرپایپ

1- لوله کشی بهداشتی ( آّب سرد و گرم ) :

در اثر عبور آب آشامیدنی از لوله های کایرپایپ، هیچگونه تغییر شیمیایی در آن صورت نگرفته و تغییری در بو و مزه آب ایجاد نمی شود. به علت عدم زنگ زدگی و خوردگی و نیز عدم انباشتگی رسوبات، این لوله ها سالم و بهداشتی بوده و عمری طولانی خواهند داشت.

2- سیستم گرمایش از کف :

امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته از سیستم گرمایشی از کف (Floor heating system) به دلیل توزیع گرمای یکنواخت و مطبوع در منازل، هتل ها و سیستم ها، سالن های اجتماع به طور گسترده استفاده می شود. این سیستم گرمایشی فاقد هرگونه آلودگی بوده و با حداقل اتلاف هزینه و انرژی کار می کند. این سیستم علاوه بر کاهش هزینه نصب، هزینه پمپاژ را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

3-مصارف صنعتی، آزمایشگاهی و شیمیایی :

ساختار منحصر به فرد لوله های کایرپایپ، مصرف آنها را در کارخانجات و صنایع شیمیایی مورد توجه قرار داده است. از این لوله ها می توان برای مواردی با دمای کمتر از 90 درجه سانتی گراد، مانند انواع اسیدها، بازها، گازها، روغن ها و مواد نفتی و…..صنایع پزشکی مثل گازهای طبی و سیستم های دیالیزی، صنایع غذایی، دارویی، کشتی سازی ودیگر منابعی که توانایی کار با لوله فلزی را ندارد، استفاده نمود.

گواهی نامه ها

1-دارای گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2-دارای گواهینامه ملی استاندارد

3-دارای گواهینامه بهداشتی از وزارت بهداشت

4-دارای گواهینامه ثبت اختراع

5-دارای گواهینامدارای گواهینامه ایزو 9001

6-دارای گواهینامه

7-CE دارای گواهینامهIMS

8- دارای گواهینامه HSE

9- دارای ضمانت نامه بیمه ایران به مدت 5 ساله تاییدیه از وزارت علوم

پارامترها و ویژگی ها

تحمل آب داغ با حرارت 90 درجه و با فشار 10 بار

 پایین بودن قیمت اتصاالت کایرپایپ نسبت به سایر اتصاالت پنج لایه

نصب آسان و ضریب آب بندی 100 %در انقباض و انبساط شبکه لوله کشی

 پایین بودن قیمت تجهیزات نصب مناسب

جهت سیستم های گرمایشی و سرمایشی

مشخصات محصولات

مقاوم در برابر امواج زلزله، لرزش، رانش نشست ساختمان

پلیمـر RT-PE مصرفـی کایرپایـپ بـه دلیـل انعطـاف پذیـری بـاال و قابـل بازیافـت بـودن در برابـر انبسـاط و انقبـاض هـای طولـی مقـاوم بـوده و نسـبت بـه امـواج زلزلـه و نشسـت سـاختمان از مقاومـت باالیـی برخوردارنـد

نصب آسان

 لولــه هــای RT-PE کایرپایــپ بــا روش بســیار ســاده قابــل نصــب هســتند. کایرپایــپ امــروزه از جدیدتریــن و امــن تریــن سیسـتم هـای لولـه کشـی پنـج الیـه مـی باشـد کـه بـرای نصـب اتصـاالت از دسـتگاه جـوش هـات فیـوژن اسـتفاده می شـود

سهولت حمل و نقل

لولـه و اتصـاالت کایرپایـپ سـبک بـوده و قابلیـت چیدمـان تـا ارتفـاع زیـاد را دارا مـی باشـد و همچنیـن مـی تـوان بـدون اسـتفاده از تجهیـزات خـاص آنهـا را جابجـا و حمـل نمـود.

 

نکات مهم در کار

به آرم Kayer Pipe روی محصولات توجه نموده و لوله های پنج الیه سایر برندها را به اتصاالت کایرپایپ جوش ندهید.

از لوله های ضربه خورده و صدمه دیده استفاده نکنید

. لوله و اتصال را بعد از جوش دادن چرخش ندهيد.

 لوله ها را از ضربه های سخت و افتادن ابزار کار بر روی آنها محافظت نمایید

. برای نصب اتصال برنجی از خمير و كنف استفاده نکنید.

برای جوش دادن، فقط از لوله و اتصال تمیز استفاده کنید.

 مغزهای فلزی مخروطی ( کونیک ) را در دنده های برنجی تلفيقی کایرپایپ نپیچید.

قیمت لوله و اتصالات کایرپایپ امروز

لوله PERT – PERT – ALL – اورلپ کایرپایپ

ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12106016لوله PERT – PERT – ALL – اورلپ کایرپایپ1613240
22106020لوله PERT – PERT – ALL – اورلپ کایرپایپ2023546
32106025لوله PERT – PERT – ALL – اورلپ کایرپایپ2544010
42106032لوله PERT – PERT – ALL – اورلپ کایرپایپ3262515

لوله PERT-AL-PERT لیزر کایرپایپ

ردیفکد کالانام کالاابعادقیت ( تومان )
1
2105016لوله PERT-AL-PERT لیزر کایرپایپ1617306
22105020لوله PERT-AL-PERT لیزر کایرپایپ2029665
32105025لوله PERT-AL-PERT لیزر کایرپایپ2549749
42105032لوله PERT-AL-PERT لیزر کایرپایپ3272958

رابط مساوی جوشی کایرپایپ

ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12205016رابط مساوی جوشی کایرپایپ1630126
22205020رابط مساوی جوشی کایرپایپ2040596
32205025رابط مساوی جوشی کایرپایپ2559516
42205032رابط مساوی جوشی کایرپایپ3283271
زانو مساوی جوشی کایرپایپ
ردیفکد کالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12305016زانو مساوی جوشی کایرپایپ1643728
22305020زانو مساوی جوشی کایرپایپ2056365
32305025زانو مساوی جوشی کایرپایپ2582444
42305032زانو مساوی جوشی کایرپایپ32106408
رابط تبدیلی جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12405016رابط تبدیلی جوشی کایرپایپ16*2033924
22255016رابط تبدیلی جوشی کایرپایپ16*2549838
32255020رابط تبدیلی جوشی کایرپایپ20*2555305
42325025رابط تبدیلی جوشی کایرپایپ25*3271037
52325020رابط تبدیلی جوشی کایرپایپ20*3259682
62325016رابط تبدیلی جوشی کایرپایپ16*3266728
سه راه مساوی جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12505016سه راه مساوی جوشی کایرپایپ1648055
22505020سه راه مساوی جوشی کایرپایپ2071143
32505025سه راه مساوی جوشی کایرپایپ25122279
42505032سه راه مساوی جوشی کایرپایپ32155276
رابط تو پیچ جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12215001رابط تو پیچ جوشی کایرپایپ“1/2*1637311
22215002رابط تو پیچ جوشی کایرپایپ“1/2*2041479
32215003رابط تو پیچ جوشی کایرپایپ“3/4*2061938
42215004رابط تو پیچ جوشی کایرپایپ“1/2*2563595
52215005رابط تو پیچ جوشی کایرپایپ“3/4*2565356
62215006رابط تو پیچ جوشی کایرپایپ“1*3294742
72215007رابط تو پیچ جوشی کایرپایپ“3/4*3269199
رابط روپیچ جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12225001رابط روپیچ جوشی کایرپایپ“1/2*1634280
22225002رابط روپیچ جوشی کایرپایپ“1/2*2043875
32225003رابط روپیچ جوشی کایرپایپ“3/4*2069935
42225004رابط روپیچ جوشی کایرپایپ“1/2*2560648
52225005رابط روپیچ جوشی کایرپایپ“3/4*2568250
52225006رابط روپیچ جوشی کایرپایپ“1*3297080
زانو صفحه دار تو پیچ جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12335001زانو صفحه دار تو پیچ جوشی کایرپایپ“1/2*1642316
22335002زانو صفحه دار تو پیچ جوشی کایرپایپ“1/2*2064813
32335003زانو صفحه دار تو پیچ جوشی کایرپایپ“3/4*20108526
42335004زانو صفحه دار تو پیچ جوشی کایرپایپ“3/4*25103316
52335005زانو صفحه دار تو پیچ جوشی کایرپایپ“1/2*2592392
62335006زانو صفحه دار تو پیچ جوشی کایرپایپ“1*32122728
72335007زانو صفحه دار تو پیچ جوشی کایرپایپ“3/4*32111479
زانو صفحه دار رو پیچ جوشی کایرپایپ
ردیفکد کالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12345001زانو صفحه دار رو پیچ جوشی کایرپایپ“1/2*1648025
22345002زانو صفحه دار رو پیچ جوشی کایرپایپ“1/2*2081778
32345004زانو صفحه دار رو پیچ جوشی کایرپایپ“3/4*2087990
42345005زانو صفحه دار رو پیچ جوشی کایرپایپ“3/4*2595290
52345006زانو صفحه دار رو پیچ جوشی کایرپایپ“1*32128011
سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12205616سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ16*20*1662923
22205620سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ16*16*2061225
32205620سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ20*16*2063313
42205216سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ16*20*2067887
52255620سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ16*16*2596447
62255620سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ20*16*2592881
72255625سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ25*16*2592708
82255220سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ20*20*25100365
92255225سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ25*20*25102170
102325632سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ32*16*32122663
112325232سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ32*20*32123458
122325532سه راه تبدیل جوشی کایرپایپ32*25*32137445
سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 180 جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12525001سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 180 جوشی کایرپایپ16*1/2*1671586
22525002سه راه تخت صفحه دار تو پیچ 180 جوشی کایرپایپ20*1/2*2096182
سه راه تخت صفحه دار روپیچ 180جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12525051سه راه تخت صفحه دار روپیچ 180جوشی کایرپایپ16*1/2*1691473
22525052سه راه تخت صفحه دار روپیچ 180جوشی کایرپایپ20*1/2*20126484
سه راه 90 صفحه دار توپیچ جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12515016سه راه 90 صفحه دار توپیچ جوشی کایرپایپ16*”1/2*1653667
22515020سه راه 90 صفحه دار توپیچ جوشی کایرپایپ20*”1/2*2076479
سه راه 90 صفحه دار روپیچ جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12525016سه راه 90 صفحه دار روپیچ جوشی کایرپایپ16*”1/2*16105095
22525020سه راه 90 صفحه دار روپیچ جوشی کایرپایپ20*”1/2*20132692
درپوش کلکتور فلزی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12805001درپوش کلکتور فلزی کایرپایپ“150280
درپوش کلکتور با پیچ هواگیری کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12805000درپوش کلکتور با پیچ هواگیری کایرپایپ“157223
درپوش جوشی لوله کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12815016درپوش جوشی لوله کایرپایپ1617775
22815020درپوش جوشی لوله کایرپایپ2024600
32815025درپوش جوشی لوله کایرپایپ2529361
42815032درپوش جوشی لوله کایرپایپ3244754
درپوش رزوه دار کوتاه کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12801020درپوش رزوه دار کوتاه کایرپایپ20796
22801025درپوش رزوه دار کوتاه کایرپایپ251194
32801032درپوش رزوه دار کوتاه کایرپایپ322105
درپوش رزوه دار بلند کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12840001درپوش رزوه دار بلند کایرپایپ201242
22840003درپوش رزوه دار بلند کایرپایپ252478
بست pp سفید
     
بست pp سفید کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12901016بست pp سفید کایرپایپ16476
22901020بست pp سفید کایرپایپ20529
32901025بست pp سفید کایرپایپ25597
42901032بست pp سفید کایرپایپ321063
بست pert نقره ای کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12905016بست pert نقره ای کایرپایپ161635
22905020بست pert نقره ای کایرپایپ202312
32905025بست pert نقره ای کایرپایپ253081
42905032بست pert نقره ای کایرپایپ323665
مهره ماسوره جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12705016بست pert نقره ای کایرپایپ“1/2*1694339
22705020بست pert نقره ای کایرپایپ“1/2*2080537
32705025بست pert نقره ای کایرپایپ“3/4*2593869
42705032بست pert نقره ای کایرپایپ“1*2163060
52705022بست pert نقره ای کایرپایپ“3/4*20———-
شیر کلکتور آبی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12975016شیر کلکتور آبی کایرپایپ“1/2*1660143
22975020شیر کلکتور آبی کایرپایپ“1/2*2083476
شیر کلکتور قرمز کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12975016شیر کلکتور قرمز کایرپایپ297511660143
22975020شیر کلکتور قرمز کایرپایپ297512083476
کلکتور کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12995002کلکتور کایرپایپ“1/2*”1(2b)186982
22995003کلکتور کایرپایپ“1/2*”1(3b)252650
32995004کلکتور کایرپایپ“1/2*”1(4b)336847
42995005کلکتور کایرپایپ“1/2*”1(5b)421055
52995006کلکتور کایرپایپ“1/2*”1(6b)505255
62995007کلکتور کایرپایپ“1/2*”1(7b)589475
72995008کلکتور کایرپایپ“1/2*”1(8b)673666
82995009کلکتور کایرپایپ“1/2*”1(9b)757888
92995010کلکتور کایرپایپ“1/2*”1(10b)842093
جعبه کلکتور کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعاد ( سانتی متر )قیمت ( تومان )
12985045جعبه کلکتور کایرپایپ45*45428175
22985065جعبه کلکتور کایرپایپ65*45537788
32985095جعبه کلکتور کایرپایپ95*45715909
صفحه نصب شیر مخلوط کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12961001صفحه نصب شیر مخلوط کایرپایپ153mm4024
صفحه نصب رادیاتوری کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12961002صفحه نصب رادیاتوری کایرپایپ500mm9628
شابلون کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12201120شابلون کایرپایپ202133
22201125شابلون کایرپایپ251807
واسط جوشی مهره و ماسوره کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12705017واسط جوشی مهره و ماسوره کایرپایپ1634701
22705021واسط جوشی مهره و ماسوره کایرپایپ2037232
32705026واسط جوشی مهره و ماسوره کایرپایپ2549302
42705033واسط جوشی مهره و ماسوره کایرپایپ3257032
زانو دوقلو شیر مخلوط جوشی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12305116زانو دوقلو شیر مخلوط جوشی کایرپایپ“1/2*16101870
22305120زانو دوقلو شیر مخلوط جوشی کایرپایپ“1/2*20133723
زانو دوقلو جوشی حوله خشک کن کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12305216زانو دوقلو جوشی حوله خشک کن کایرپایپ“1/2*16103119
22305220زانو دوقلو جوشی حوله خشک کن کایرپایپ“1/2*20134180
قالب جوش کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12945016قالب جوش کایرپایپ16207270
22945020قالب جوش کایرپایپ20265862
32945025قالب جوش کایرپایپ25323823
42945032قالب جوش کایرپایپ32418866
ست کامل قالب جوش کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12945000ست کامل قالب جوش کایرپایپ1176047
دستگاه نصب کایرپایپ ( با قالب جوش )
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
15590085دستگاه نصب کایرپایپ( با قالب جوش )2849204
دستگاه نصب کایرپایپ ( ست کامل )
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
15590086دستگاه نصب کایرپایپ ( ست کامل )3264118
دستگاه نصب کایرپایپ (با جعبه )
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
15590076دستگاه نصب کایرپایپ (با جعبه )2126436
کالیبراتور کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12955001کالیبراتور کایرپایپ89939
کالیبراتور فلزی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت (تومان )
12955004کالیبراتور فلزی کایرپایپ16207150
22955005کالیبراتور فلزی کایرپایپ20221430
32955006کالیبراتور فلزی کایرپایپ25235720
42955007کالیبراتور فلزی کایرپایپ32278580
آچار کلکتور کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
12985101آچار کلکتور کایرپایپ229250
قیچی کایرپایپ
ردیفکدکالانام کالاابعادقیمت ( تومان )
15590072قیچی کایرپایپkorian320316
فوم لوله کایرپایپ
ردیفتوضیحاتکدکالانام کالاابعادقیمت ( مقطوع )
116 آبی2962017فوم لوله کایرپایپمتر1238
216 قرمز2962016فوم لوله کایرپایپمتر1238
320 آبی2962021فوم لوله کایرپایپمتر1545
420 قرمز2962020فوم لوله کایرپایپمتر1545
525 لوله2962025فوم لوله کایرپایپمتر2129
632 لوله2962032فوم لوله کایرپایپمتر2693

فرم درخواست خرید آنلاین لوله و اتصالات کایرپایپ

  شماره تماس جهت ارتباط با کارشناسان فروش

  جهت خرید و استعلام قیمت انواع مصالح ساختمانی می توانید با شماره زیر، در ارتباط باشید
  ارتباط مستقیم
  اولین منوی راه اندازی خود را اینجا ایجاد کنید
  سبد خرید

  ورود

  هنوز حساب کاربری ندارید؟